Pasākumi izvirzīto prioritāšu realizēšanai

 22.09.2023

Prioritātes

(bērncentrētas, domājot par bērna personību)

Sasniedzamie rezultāti

-Veicināt bērnu sociāli emocionālo audzināšanu atbalstot pozitīvu uzvedību, sekmējot ikviena bērna pašuztveres un identitātes attīstību mijiedarbojoties draudzīgā un cieņpilnā veidā;

-Veicināt partnerattiecības ar bērnu ģimenēm un radīt daudzveidīgas iespējas iesaistīties un sekmēt bērnu attīstību un mācīšanos ;

-Sekmēt vērtībās balstītu ieradumu veidošanos izmantojot daudzveidīgas mācību un audzināšanas darba organizācijas formas;

-Realizēt karjeras izglītību veicinot bērnu interešu, spēju un iespēju apzināšanos;

-Bērnu līdzdalība mācību vides veidošanā, savas uzvedības vadīšanā izmantojot APU pamatprincipus. Pedagogi realizē diferencētu pieeju mācību un audzināšanas darbā, pielietojot daudzveidīgas un radošas metodiskā darba formas.

-Izmantot vietējās kopienas resursus un ģimeņu kultūru, lai bagātinātu bērnu attīstību un mācīšanos organizējot ekskursijas, meistarklases, darbnīcas un mācīšanos dabā.

-Vērtībās balstītu ieradumu pielietošana pirmsskolas ikdienā un pasākumos, īpaši nostiprinot vērtības – darbs, cieņa, atbildība, līdzdalība. Mācīšanās procesā tiek izmantotas interaktīvās mācību metodes un daudzveidīgas darba formas.

-Tiek realizētas radošas sadarbības formas ar vecākiem, bērnu zinātkāres, radošas un patstāvīgas darbošanās veicināšanai.

Pasākumu plāns*

septembris

Zinību diena

Dzejas dienu pasākumi - ekskursijas uz Raiņa pieminekli, bērnu bibliotēku “Zīlīte”

Tēva dienai veltīti pasākumi grupās

Eiropas valodu diena 3.posma grupām sadarbībā ar DU Reģionālo vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centru

Miķeļdienas tirgus, tematiskas izstādes ārā no dabas veltēm

Eiropas sporta nedēļa

Radošo darbu tematiska izstāde

oktobris

Izzinošas ekskursijas bērniem:

uz Daugavpils Novadpētniecības muzeju

uz Tradīciju māju

uz Latgales zoodārzu

uz Dubrovina parku

Rudens svētki

Radošo darbu tematiska izstāde

novembris

Mārtiņi –ķekatu laika sākums

Lāčplēša dienas sporta spēles 3.posma grupām

Spēka zīmju iedegšanas akcija

Lāčplēša dienas lāpu gājiens

Latvijas godināšanas pasākumi

Radošo darbu tematiska izstāde

decembris

Adventes sveces iedegšana

Ziemassvētku radošās darbnīcas un Betlēmes stāsti

Labdarības akcija “Atver sirdi!”

Ziemassvētki

Radošo darbu tematiska izstāde

janvāris

Atvērto durvju dienas 5-7 gadus vecu bērnu grupās

Ziemas sporta svētki

Radošo darbu tematiska izstāde

februāris

Sveču diena

Meteņi

Radošo darbu tematiska izstāde

marts

Teātra dienas

Radošo darbu tematiska izstāde

aprīlis

Lieldienas

Atklātās integrētās rotaļnodarbības (saskaņā ar Iestādes darba plānu)

Pavasara talka

Radošo darbu tematiska izstāde

maijs

Baltā galdauta svētki

Mātes diena

Izlaidums tautas tērpos

Radošo darbu tematiska izstāde

jūnijs

1.jūnijs -bērnu tiesību aizsardzības diena

Jāņi

Radošo darbu tematiska izstāde

jūlijs

Annas un Jēkaba dienas tirgus

Radošo darbu tematiska izstāde

augusts

Pasākumu cikls “Bērns atklājējs un pētnieks”

Radošo darbu tematiska izstāde

visa gada garumā

APU izglītības iestādē

Pasākumu cikls “Profesiju virpulī”

3.posma grupu dalība Bērnu un vecāku žūrijā

Interaktīvas brīvdabas nodarbības SEM sekmēšanai ( izmantojot gadalaika sniegtās iespējas)

Dalība valsts un vietējās kopienas organizētajos pasākumos

Veselību veicinoši pasākumi

*Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumus