Interešu izglītība

VĀCU VALODA  – valsts finansējums


  Piedāvājam valsts apmaksātu vācu valodas programmu bērniem no 5 gadu vecuma. Vācu valodas apguves programma balstīta uz mācību kursa „Deuch mit Hans Hase” (Goehte- Institut, 2010) izmantošanu. Vācu valodas apguve tiek realizēta, galvenokārt izmantojot interaktīvas, uz jēgpilnu komunikāciju balstītas mācību organizācijas formas (pāru, grupu darbs).

VĀCU VALODA  – Rīgas Gētes institūta finansējums

 Vācu valoda bērniem no 3-5 gadiem, programma balstīta uz mācību kursa „Deuch mit Hans Hase” (Goehte- Institut, 2010) izmantošanu. Vācu valodas apguve tiek realizēta, galvenokārt izmantojot interaktīvas, uz jēgpilnu komunikāciju balstītas mācību organizācijas formas (pāru, grupu darbs).

VISPĀRATTĪSTOŠA VINGROŠANA PAREIZAS STĀJAS VEIDOŠANAI  – valsts finansējums

 Vispārattīstošās vingrošanas rotaļnodarbībās tiek izmantoti daudzveidīgi un interesanti fiziskie vingrinājumi, krustiskie vingrinājumi, vingrinājumi koordinācijai un līdzsvaram, kā arī tek izmantots dažāds tradicionāls un netradicionāls sporta inventārs (dabas materiāli un.c). Bērni darbojas individuāli, pāros, nelielās grupiņās, kas sekmē arī sadarbību un draudzību.

ANGĻU VALODA* - vecāku finansējums

 Angļu valodu bērni var apgūt interešu izglītības programmā “Angļu valoda kā rotaļa”. Nodarbības notiek pirmsskolas izglītības telpās, katrai grupai tiek organizētas 30 min. garas  nodarbības divas reizes nedēļā. Nodarbību laikā bērni apgūst angļu valodu  dziedot, spēlējot spēles, zīmējot.

SPORTA DEJAS* - vecāku finansējums

 Mūsu iestādē darbojas sporta deju pulciņš. Bērni sekmīgi piedalās pilsētas un valsts konkursos, starp mūsu iestādes dalībniekiem ir konkursu laureāti. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā.

 * Grupas tiek komplektētas atbilstoši pieprasījumam.