Par mums

 Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1968.gadā, kā 12 grupu bērnudārzs, mazbērnu novietne. Iestādes renovācijas rezultātā 2009.gada 1.septembrī durvis ver 16 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 77 darbinieki, no tiem 38 pedagogi un 39 tehniskie darbinieki. Iestāde strādā katru darba dienu no plkst.7.00-18.00, pirmdienās no plkst.7.00- 18.30. Iestādē 3 reizes dienā tiek organizēta bērnu ēdināšana.

Mūsu iestādes misija

 Konkurētspējīga pirmsskola, kurā tiek veicināta cilvēka pozitīva pašapziņa un savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.

"Rūķīša" vīzija par izglītojamo

 Laimīgs, dzīvespriecīgs, atvērts bērns, kurš gūst pieredzi par sevi, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Kopīgās vērtības

 Līdzdalība, darbs, cieņa un atbildība.

 Iestādē realizē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111). Mēs sagatavojam bērnus pamatizglītības programmas apguvei. Akcentējam bērna individualitāti, veicinām garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību. Veidojam izpratni par piederību Latvijas valstij, veicinām nacionālās pašapziņas veidošanos, nodrošinām valsts valodas pamatiemaņu apguvi. Programmas īstenošana tiek balstīta uz humānās pedagoģijas teorijām. Mācību process noris attīstošā vidē, organizējot rotaļnodarbības, ievērojot pēctecības principu un bērnu vecuma īpatnības.

 Iestādē ir izveidojušās tradīcijas:

  • 1.septembris- tikšanās rūķu sētā

  • Teātra dienas bērnudārzā

  • Izlaiduma grupas stāda kociņus

  • Izlaidums tautas tērpos

  • 1.jūnijs-Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

 Prioritārais darba virziens ir latviešu tautas tradīciju kopšana, gadskārtu svinēšana. Bērniem tiek organizētas ekskursijas latviešu dzīvesziņas izzināšanai un ieviešanai bērnu ikdienā.

 Akcents tiek likts uz bērnu individuālo spēju attīstību un virzību. Bērni gūst panākumus pilsētas, novada un republikas organizētajos konkursos un izstādēs.

Uzdevumi 2022./2023. mācību gadam

 1.Mijiedarbība un atbalstoša komunikācija SEM nodrošināšanai.

 2.Iekļaujošas, multifunkcionālas un ģimenēm draudzīgās vērtībās balstītas vides veidošana.

 Saldākie mūsu darba augļi ir redzēt bērnu smaidus, mirdzumu viņu acīs un sajust īstu bērnišķīgu laimi…

 Moto- „Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzos, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai.”


(Z.Mauriņa)